دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر حسن رحمانی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 • تحصيلات : دکترای حرفه ای
 • تخصص : عمومی

دکتر حسن رحمانی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 • پست الکترونیکی : thc@qums.ac.ir

مهندس عسکر شریف زاده

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

مهندس عسکر شریف زاده

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 • پست الکترونیکی : a.sharifzadeh@qums.ac.ir

دکتر سید جواد شجاعیان

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 • تحصيلات : دکترا
 • تخصص : پزشک عومی

دکتر سید جواد شجاعیان

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 • پست الکترونیکی : thc.darman@qums.ac.ir

مهندس حامد ذاکرین

کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی علوم و صنایع غذایی

مهندس حامد ذاکرین

کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

 • پست الکترونیکی : thc.ghazadaru@qums.ac.ir

مهندس شهرام رحمانی

رییس امور عمومی(اداری مالی)

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی عمران

مهندس شهرام رحمانی

رییس امور عمومی(اداری مالی)

 • پست الکترونیکی : thc.edarimali@qums.ac.ir

آزیتا طاهرخانی

کارشناس مسئول طرح گسترش

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : پرستاری

آزیتا طاهرخانی

کارشناس مسئول طرح گسترش

 • پست الکترونیکی : thc.health.gostaresh@qums.ac.ir

الهام طاهرخانی

کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مامایی

الهام طاهرخانی

کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت

 • پست الکترونیکی : thc.health.amoozesh@qums.ac.ir

فرشته رحمانی

مدیر آموزشگاه بهورزی

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : بهداشت عمومی

فرشته رحمانی

مدیر آموزشگاه بهورزی

 • پست الکترونیکی : thc.health.amoozeshgah@qums.ac.ir

رضا معصومی

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : روانشناسی

رضا معصومی

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر

 • پست الکترونیکی : thc.health.bimariha@qums.ac.ir

وستا وحدتی راد

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

 • تحصيلات : دکترا
 • تخصص : پزشک عمومی

وستا وحدتی راد

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

 • پست الکترونیکی : thc.health.bimariha@qums.ac.ir

ویدا نیک نامی

کارشناس مسئول سلامت روان

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : روانشناسی

ویدا نیک نامی

کارشناس مسئول سلامت روان

 • پست الکترونیکی : thc@qums.ac.ir

مولود رحمانی

کارشناس مسئول بهداشت مدارس

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مامایی

مولود رحمانی

کارشناس مسئول بهداشت مدارس

 • پست الکترونیکی : thc.health.madares@qums.ac.ir
صفحه1از212.بعدي.برو

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0