شماره تماس دریافت پیشنهادات و انتقادات امور پزشکی:  35245165 028

   ایمیل واحد :thc.darman@qums.ac.ir


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0