شماره تماس شکایت از محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی
استان قزوین : 09646
شهرستان تاکستان :02835245166
پست الکترونیکی واحد: thc.ghazadaru@qums.ac.ir


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0