دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر حسن رحمانی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

  • سوابق :
  • تحصيلات : دکترای حرفه ای

دکتر حسن رحمانی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

  • تلفن : 02835230201
  • تلفن همراه :
  • پست الکترونیکی : thc@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0