دوران

لطفا صبر کنید ...

عسگر شریف زاده

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

  • سوابق :
  • تحصيلات : کارشناسی ارشد

عسگر شریف زاده

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

  • تلفن : 02835230201
  • تلفن همراه :
  • پست الکترونیکی : a.sharifzadeh@qums.ac.ir

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0