تاکستان - خیابان شهید فکوری تلفن تماس: 02835230201 02835230203 نمابر : 02835223000
پست الکترونیک: thc@qums.ac.ir


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0