آشنايي با واحد
تعريف واحد

 واحد نظارت بر غذا و دارو شبكه بهداشت تاكستان يكي از واحدهاي ستادي بوده كه اهم فعاليتهاي آن در زمينه نظارت بر عملكرد داروخانه ها، واحدهاي توليدي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و ظروف يكبار مصرف و لوازم بسته بندي مي باشد كه در اين راستا و بر اساس قوانين و دستور العملهاي مربوطه فعاليت مي نمايد.
به طور كلي مي توان گفت كه نظارت بر غذا و دارو از وظايف خطير وزارت بهداشت و درمان مي باشد كه كارشناسان اين حوزه با استفاده از تخصص و مهارت هاي خود از طريق آموزش و اطلاع رساني به واحدهاي توليدي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و سپس بازرسي از نحوه توليد و فراوري اين محصولات بر امر توليد (بر اساس اصول فني و بهداشتي تعريف شده در ضوابط و آيين نامه هاي مربوطه) نظارت كامل دارند.
 
اهداف ‌واحد‌ :
1.  تلاش در جهت افزايش اطلاعات عمومي در انتخاب محصولات داراي مجوزهاي بهداشتي از وزارت بهداشت با برگزاري سمينارها، كلاسها و مسابقات
2. كنترل و نظارت هرچه دقيق تر بر اساس ضوابط و قوانين جاري در سطح توليد محصولات غذايي و بهداشتي از طريق بازديدهاي مستمر
3. آموزش و ارتقا دانش توليد بر اساس اصول بهداشتي و GMP در بين مسئولين واحدهاي توليدي


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0