آدرس

تاکستان خیابان شهید فکوری

شماره های تماس

02835230201

02835230202

کد پستی

3481738791

فکس

02835223000

پست الکترونیک

thc@qums.ac.ir


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0