دين مبين اسلام ، اهميت فوق العاده اي براي نجات جان انسانها قائل است. چنانچه در قرآن كريم سوره مباركه مائده آيه ٣٢ به تصريح اشاره شده است كه هرگاه كسي باعث بقاي نفسي شود مانند آنست كه باعث نجات جان تمام انسانها شده است. مرحوم علامه طباطبايي در ذيل و تفسير آيه مذكور ميفرمايند: هر كس يكي را زنده نگه دارد چنان است كه همه مردم را زنده نگه داشته است حضرت امام خميني (ره) در سال ١٣٦٨ در پاسخ به استفتاء جواز پيوند اعضا از فردي كه دچار مرگ مغزي شده است و حيات وي غير قابل برگشت است فرموده اند :
« بسمه تعالي بر فرض مذكور چنانچه حيات انسان ديگري متوقف بر اين باشد با اجازه صاحب قلب يا كبد و امثال آن جايز است »

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0