فرايند اهداء  عضو
مراحل فراهم آوري اعضاء
1.مرحله شناسايي
روشهاي شناسايي شامل:
الف: رابطين پيوند: در هر بيمارستان يك نفر كه معمولا" سرپرستار يا يكي از پرسنل ICU مي باشد و با هماهنگي رياست بيمارستان انتخاب شده است ، در صورت داشتن بيمار مرگ مغزي واحد را مطلع مي نمايد.
ب: تماس مستمر كه توسط هماهنگ كننده به صورت تماس تلفني با تمام بيمارستانهاي تحت پوشش هر دو روز يكبار انجام ميگيرد
ج:سركشي متناوب كه توسط هماهنگ كننده ها به صورت مراجعه حضوري سرزده به بيمارستانهاي تحت پوشش معمولا" هر 2 هفته يكبار  انجام مي شود.
2.مرحله ويزيت اوليه:
پس از اطلاع از وجود بيمار مرگ مغزي هماهنگ كننده واحد فراهم آوري به بيمارستان مبداء اعزام مي شود. در بيمارستان مربوطه ويزيت اوليه انجام مي شود (برخي از بيماران در معاينه اوليه حذف مي شوند) چنانچه مرگ مغزي در معاينه اوليه تائيد شد سپس نوار مغزي اوليه از بيمار گرفته مي شود و فرمهاي مربوطه توسط هماهنگ كننده پر مي شود.
3.مرحله اخذ رضايت انتقال:
در صورت رضايت خانواده به اهداي عضو، فرم رضايت انتقال توسط همراهان بيمار امضاء شده و بيمار توسط خانواده خود ترخيص مي گردد.
4.مرحله يافتن گيرنده:
پس از اين مرحله ضمن تماس با وزارتخانه كار يافتن گيرنده براساس گروه خوني و سايز دهنده، وضعيت عمومي گيرنده ها و نوبت آنها در ليست انتظار و تطابق بافتي آغاز ميشود.
5.مرحله انتقال:
پس از تكميل فرم رضايت و انجام مراحل ترخيص و بعد از هماهنگي هاي لازم آمبولانس مجهز به همراه متخصص بيهوشي و هماهنگ كننده واحد به بيمارستان مبداء ارسال مي شود و اهدا كننده به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري منتقل مي گردد.
6.مرحله نگهداري :
بعد از انتقال به بيمارستان دكتر مسيح دانشوري اهدا كننده به آي سِي يِو منتقل شده و توسط متخصصين بيهوشي وضعيت بيمار پايدار شده و مراحل مراقبت شروع مي شود. در طول مرحله نگهداري، متخصص بيهوشي و يكي از هماهنگ كننده ها و يك پرستار مجرب  دائما" وضعيت بيمار را كنترل مي كنند.
7.مرحله تائيد مرگ مغزي:
در اين مرحله از متخصصين جراحي اعصاب ، اعصاب، داخلي و بيهوشي به صورت جداگانه دعوت مي شود تا بيمار را ويزيت نمايند و مرگ مغزي را در اهدا كننده تائيد يا رد كنند . متخصصين مذكور مستقيما" از وزارتخانه و بدون دخالت واحد انتخاب مي شوند.
8.مرحله اخذ رضايت هاروست:
پس از تائيد مرگ مغزي توسط هر چهار نفر گروه تائيد كننده مرگ مغزي، متخصصين پزشكي قانوني بيمار را ويزيت كرده و پس از تائيد نهايي مرگ مغزي جلسه توجيهي در محل واحد پيوند با حضور مسئول اهداي عضو ، مددكار ، روانشناس ، نماينده پزشكي قانوني ، هماهنگ كننده ها و خانواده اهدا كننده برگزار مي شود و ضمن توجيه خانواده رضايت نهايي براي اهداي عضو از آنها اخذ مي شود.
9.مرحله هماهنگي:
در اين مرحله هماهنگي با تيمهاي مختلف سراسر كشور و مسئولين اتاق عمل و پرسنل درباره زمان عمل و مراحل بعدي  انجام مي شود.
10.مرحله هاروست:
در اين مرحله بيمار به اطاق عمل برده مي شود و تحويل تيم حاضر در اطاق عمل داده مي شود. خارج سازي اعضا انجام مي شود. و در پايان عمل ، محل عمل توسط يكي از جراحان به خوبي ترميم شده و بيمار تحويل سردخانه مي شود.
11.مرحله انتقال متوفي:
در اين مرحله پس از انجام مراحل ترخيص توسط واحد فراهم آوري، آمبولانس پزشكي قانوني توسط واحد جهت انتقال به پزشكي قانوني و يا محل تدفين خبر مي شود.
12.مرحله تقدير و شركت در مراسم خاكسپاري:          
در اين مرحله هماهنگ كننده واحد فراهم آوري با تقديرنامه مخصوص و يك دسته گل بزرگ در مراسم ختم اهدا كننده شركت كرده و ضمن تقدير از خانواده ، در صورتي كه شرايط اجازه دهد متن تقديرنامه را پشت بلندگو قرائت مي نمايد.
13.مرحله نگارش گزارش هاروست
پس از انجام هر هاروست گزارش چگونگي انجام آن با كليه جزئيات توسط مسئول اهداي عضو  نوشته مي شود.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0