دوران

لطفا صبر کنید ...

عسکر شریف زاده

ریاست مرکز بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

  • سوابق : سوابق شغلی
  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

عسکر شریف زاده

ریاست مرکز بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

  • تلفن : 02835230203
  • تلفن همراه :
  • پست الکترونیکی : a.sharifzadeh@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0