دوران

لطفا صبر کنید ...

ابوذر رئیسوندی

سرپرست معاونت بهداشتی و رییس مرکز بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

  • سوابق :
  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص :

ابوذر رئیسوندی

سرپرست معاونت بهداشتی و رییس مرکز بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

  • تلفن : 02835230203
  • تلفن همراه :
  • پست الکترونیکی : thc.health @qums.ac.ir

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0