برنامه ها و فعاليت هاي واحد


 نام فعاليت:نظارت بر مراكز درماني دولتي و. خصوصي در سطح شهرستان
 هدف‌ :
بررسي كيفيت ارائه خدمات در جهت ارتقاءسطح سلامت مردم و جلوگيري از سرايت بيماريها


نام  فعاليت:رسيدگي به شكايات
هدف:تكريم ارباب رجوع و نظامند نمودن نظارت هاي درماني
 
 نام فعاليت :شركت در جلسات هماهنگي و آموزشي
هدف:تعامل با مديران و همكاران و ارتقاءسطح اطلاعات
 
 نام فعاليت :فعاليت هاي آموزشي و اطلاع رساني
هدف:ابلاغ و اعمال قوانين و دستورالعمل هاي وزارتي و به روز نمودن اطلاعات آموزشي در گروه هدف

نام فعاليت : رسيدن به اهداف EOC و ستاد حوادث غير مترقبه
هدف: آمادگي لازم براي مقابله با بحران و حوادث غير مترقبه

 نام فعاليت : فعاليت هاي مربوط به اهداء عضو
هدف: اطلاع رساني و جذب داوطلبين

 نام فعاليت :رعايت اصول استريل و ايمني تزريق
هدف: افزايش سطح سلامت كاركنان و مراجعين

نام فعاليت :راه اندازي بيمارستان در حال احداث دانشكاهي تاكستان
هدف: ارتقاء سطح بهداشتي درماني شهرستان تاكستان

نام فعاليت :شروع فعايت پزشك خانواده در تاكستان
هدف: همكاري در رسيدن به اهداف وزارت متبوع


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0