شرح وظايف واحد  :
 
1.       آموزش و اطلاع رساني جهت ارتقاء سطح آگاهي عموم جامعه در حوزه غذا و دارو
2.       تلاش در جهت ارتقاء آگاهي و عملكرد مسئولين فني داروخانه ها و واحدهاي توليدي   مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي، ظروف و بسته بندي  
3.       دريافت و بررسي مدارك لازم جهت صدور پروانه هاي تاسيس، راه اندازي و مسئول فني داروخانه ها، همچنين پروانه هاي بهداشتي (بهره برداري، مسئول فني و ساخت) واحدهاي توليدي و ارسال آنها به معاونت دانشگاه
4.       دريافت، ثبت، پيگيري و رسيدگي به شكايات مرتبط واصله در حيطه قوانين
5.       نظارت بر فرآيند توليد محصولات غذايي، آرايشي و بهداشتي، ظروف و لوازم بسته بندي بر اساس قوانين مربوطه و مطابقت با فرمول ساخت ارائه شده.
6.       نمونه برداري مستمر از واحدهاي توليدي موادغذايي، آرايشي، بهداشتي و ظروف و ارسال آنها به آزمايشگاه مرجع معاونت غذا و داروي استان جهت بررسي هاي لازم
7.       انعكاس نتايج آزمايشات به واحدهاي توليدي و در صورت نياز توقيف، امحاء و يا رفع توقيف موارد لازم
8.       نظارت بر عملكرد داروخانه هاي شهري و روستايي(خصوصي و دولتي)، عطاريها.
9.       نظارت بر تامين، تدارك و نگهداري داروهاي مورد نياز شبكه و مراكز تحت نظر و هماهنگي با پزشكان محترم مراكز در اين راستا


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0