برنامه هاي اولويت دار حوزه معاونت درمان

1    اجرايي شدن برنامه حاكميت خدمات باليني
2    برنامه تدوين راهنماهاي باليني وارزيابي فناوري سلامت در مورد مداخلات مطرح
3    تدوين نظام تعرفه عمومي
4    اجرايي شدن منشور حقوق بيمار
5    طراحي وتصويب نحوه ارتباط گروه پزشكي وموسسات درماني
6    ارتقاي آزمايشگاه رفرانس سلامت
7    ارائه گزارش دقيقي از وضعيت سطح بندي ارائه خدمات تخصصي
8    ارتقاي اورژانس بيمارستاني
9    اعتبار بخشي بيمارستانها با همكاري حوزه آموزش
10    ساماندهي بيماران صعب العلاج
11    پايش بيمارستانهاي هيات امنايي


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0