مراحل صدور پروانه مطب جهت متخصصيني كه تمايل به دايرنمودن مطب در تاكستان به عنوان شهر دوم را دارند
 
1.       اخذ اعلام نياز از يكي از موسسات درماني شهرستان تاكستان (خصوصي، دولتي، خيريه و...)
2.       ارائه درخواست به سازمان نظام پزشكي تاكستان  و شبكه بهداشت و درمان تاكستان (در درخواست حتما"نام ونام خانوادگي، شماره نظام پزشكي، رشته تخصصي و شماره پروانه مطب شهري را كه قبلا" اخذ كرده اند ذكر نمايند.
3.       موافقت شبكه بهداشت تاكستان را به تاييد معاونت درمان دانشگاه برساند.
4.       مدارك زير طي يك نامه به اداره كل صدور پروانه هاي سازمان نظام پزشكي كشور ارسال و مجوز از طريق سازمان مركزي صادر خواهد شد :

  • موافقت شبكه بهداشت شهرستان كه به تاييد معاونت درمان دانشگاه رسيده است .
  • موافقت سازمان نظام پزشكي شهر اول يعني شهري كه ابتدا از آنجا پروانه گرفته است .
  • ‌ موافقت سازمان نظام پزشكي تاكستان .
  • كپي پروانه مطب شهر اول .
  • ارائه اعلام نياز موسسه درماني (دولتي،خصوصي و...)مبني بر بكارگيري پزشك با قيد ايام و ساعات فعاليت نامبرده .
  •  تكميل فرم هاي مربوط و واريز فيش هاي مربوط .

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0