آشنايي با واحد:
معاونت درمان شبكه بهداشت شهرستان به نيابت از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي قزوين مسئوليت كلان در سطح شهرستان در زمينه درمان را دارد و مسئوليت مهمتر مسئله نظارت بر وضعيت درمان در شهرستان مي باشد كه بر عهده نظارت بر درمان مي باشد ،اين مسئوليت شامل واحدهاي مربوط به دانشگاه و ساير نهادهاي دولتي و خصوصي است كه در واقع كيفيت و كميت درمان را بايد نظارت كنند كه در اين مورد بعضي از سازمانها هم در چارچوب وظايفشان اقداماتي انجام مي دهند مثل سازمان نظام پزشكي و سازمانهاي بيمه گر.
يك تقسيم بندي ديگر شامل موضوع درمان در 3 بخش پيش بيمارستاني و بيمارستاني و سرپايي مي باشد كه پيش بيمارستاني شامل مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كه به صورت شاخص مردم آن را با 115 مي شناسند ولي وظايف گسترده اي دارد .
بخش بيمارستاني مراكز بستري يا خدمات بستري را  مي باشد و سرپايي هم شامل درمانگاهها و مطبها و دفاتر كار است كه در واقع در اين 3 حوزه موضوع درمان اتفاق مي افتد .
تعريف‌ واحد:
برنامه منظم و مستمر براي بازديدهاداردوبخشي از نظارتها هم در قالب رسيدگي به شكايات يا ارجاع از بخش هاي ديگر است بعلاوه رسيدگي به درخواستها و نظارت دقيق و مستمركمي و كيفي مراكز تشخيصي-درماني و نيز مراكز درمان سوءمصرف مواد(MMT) و هماهنگي لازم در خصوص مسائل مربوطه به پيوند اعضاء پس از مرگ مغزي از مهمترين وظايف اين اداره مي باشد
اهداف ‌واحد‌ :
1 –ارتقاء آگاهي عمومي در خصوص پيوند اعضاء پس از مرگ مغزي
2 –ارتقاء كمي و كيفي نظارت بر مراكز دندانپزشكي   
3-ارتقا كمي و كيفي نظارت بر مراكز بهداشتي درماني دولتي
4-ارتقاء كمي و كيفي نظارت بر مطب ها و درمانگاههاي شبانه روزي


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0