مسئول واحد:
نام و نام خانوادگی : دکتر سیدجواد شجاعیان
تحصیلات:پزشک عمومی
سوابق:

    پزشک مسئول در درمانگاه صادق آباد
    پزشک مسئول در درمانگاه شماره 2
    پزشک مسئول و پزشک کشیک در درمانگاه شماره 1
    پزشک مسئول سل شهرستان تاکستان
    معاون درمان شبکه

پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی : عیسی شهبازی کارشناس روانشناسی

نام و نام خانوادگی:نگار رحمانی کارشناس پرستاری
نام و نام خانوادگی :مهندس نسرین رحمنی کارشناس مهندسی پزشکی


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0