برنامه ها و فعاليت هاي واحد

افزايش سطح رعايت اصول فني و بهداشتي بر اساس ضوابط جاري در واحدهاي توليدي 
هدف‌ :

  •    حقوق مادي و معنوي مصرف كنندگان و اطمينان آنها از مصرف محصولاتي منطبق بر استانداردهاي مربوطه
  •    كمك به ارتقا سطح سلامت عمومي مردم
  •     تحقق شعار "پيشگيري بهتر از درمان است" با آموزش، كنترل و نظارت بر فرايند توليد محصولات بهداشتي در سطح توليد

  اعمال قوانين مربوطه در خصوص واحدهاي توليدي غير مجاز و متخلف
 هدف:

  •     جلوگيري از عرضه محصولات غير بهداشتي و فاقد تاييد معاونت غذا و دارو از واحدهاي توليدي به بازار مصرف
  •     ايجادفضايي ناامن براي واحدهاي توليدي متخلف در سطح منطقه
  •      بهبودشرايط رقابتي براي توليد كنندگان مجاز و داراي مجوزهاي بهداشتي از معاونت غذا ودارو

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0